Strategi för bättre arbetsmiljö för frisörer och stylister

Frisörer och stylister drabbas ofta av belastningsskador, då de arbetar i påfrestande arbetsställningar. De kan även drabbas av luftvägsbesvär och handeksem eftersom de dagligen handskas med kemikalier. I detta projekt vill man se om ökad kunskap och implementering om risker i arbetsmiljön kan minska ohälsan i branschen.

Tidigare forskning visar på arbetsförhållanden som kan orsaka ohälsa och olycksfall hos frisörer och stylister. För att minska risken för arbetsrelaterad ohälsa är det viktigt att det finns kunskap på arbetsplats­erna om de risker som finns i arbetet, så att arbetet kan planeras och utföras så säkert som möjligt.

Frisör- och stylistbranschen består till största delen av små- och ensamföretagare som har begränsad kunskap om arbetsmiljö. Det gör att företagarna har begränsade resurser att systematiskt kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor och hålla sig underrättade om nya regler, samt följa utvecklingen av utrustning och arbetsmetoder. Därför måste man identifiera de platser där frisörer och stylister redan verkar för att utnyttja befintliga nätverk och informationskanaler så att kunskap kan spridas.

Syftet med projektet är att utveckla strategier och metoder för implemen­tering av förebyggande arbetsmiljöåtgärder bland frisörer och stylister. Projektet sker interaktivt tillsammans med intressenter och företrädare för branschen, för att på så vis skapa lång­siktigt ägarskap av projektet. Befintlig kunskap om praktiska arbetsmiljöåtgärder kommer att sammanställas och anpassas till arbetsplatsernas behov och förutsättningar. Materialet utgör sedan basen för de spridningsinsatser som görs inom projektet.

 

Fakta om projektet

Projektnamn

Finansiering
AFA Försäkring