Mätning av och åtgärder mot nanopartiklar på arbetsplatser

Användningen av nanomaterial som innehåller nanopartiklar ökar i många olika arbetsmiljöer, bland annat inom bygg- och tillverkningsindustrin, men också i produkter som läkemedel och hygienprodukter.

Projektet ska utveckla metoder och strategier för mätning och reducering av exponering på arbetsplatser för misstänkt hälsofarliga material i nanostorlek. Mätstrategierna ska kunna tillämpas i det ordinarie arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser i samarbete med företagshälsovården. Resultatet av mätningarna ska utvärderas mot riktvärden inom EU och ge underlag för åtgärder.

Fakta om projektet

Mätning av och åtgärder mot nanopartiklar på arbetsplatser

  • Period: 2014-2016
  • Budget: 3,5 MSEK

Kontakt: Pär Fjällström, Willem Duis, Ann-Beth Antonsson

Finansiär: AFA Försäkring