Visualisering av alternativ för en hållbar produktion av skogsråvara

Arbetspaketet ”Visualisering och fördjupad förståelse av svenskt skogsbruk” inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest syftar till att visualisera för- och nackdelar med olika alternativ vad gäller ett framtida hållbart skogsbruk som förser en svensk bioekonomi med skogsråvaror. Under första verksamhetsåret har ett arbete påbörjats med en kunskapssammanställning och en planering av verksamheten. Detta utgör en grund för verksamhetsplanen för år två. Resultaten från dessa aktiviteter redovisas i denna interna rapport inom MDF.

Prenumerera på våra nyhetsbrev