Vinnare och förlorare i EU:s system för handel med utsläppsrätter

EU-kommissionen lade den 23 oktober 2001 fram ett förslag till direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Sverige har också tidigare tagit fram ett förslag för ett system för utsläppshandel. Föreliggande rapport beskriver det föreslagna EU-direktivet, ställer direktivförslaget i relation till det svenska förslaget, samt diskuterar översiktligt vilka konsekvenser som EU-förslaget kan få på olika sektorer i Sverige. Utfallet för ett företag eller en bransch kommer att bestämmas av en rad faktorer: * Vilka sektorer/anläggningar kommer att inkluderas? * Vilka gaser kommer att inkluderas? · Hur kommer tilldelningen av utsläpsrätter att ske? Fri tilldelning eller auktion? * Fördelningen av utsläppsrätter * Hur kommer sänkor att hanteras? * Vad blir priset på utsläppsrätter *Vad sker med den befintliga CO2-skatten? *Kopplingen mot gröna certifikat * Kommer staten att kompensera drabbade industrier? * Kostnader för egna åtgärder * Utsläppens storlek och trender inom företaget I rapporten diskuteras faktorerna och hur de inverkar på företag och branscher. Rapporten konstaterar att det råder stor osäkerhet beträffande dessa frågeställningar. En viktig fråga gäller om utsläppsrätterna kommer att delas ut gratis eller auktioneras ut, samt om koldioxdskatten tas bort eller blir kvar. I ett enkelt räkneexempel analyseras konsekvenserna av dessa olika alternativ. Resultaten visar att det har avgörande betydelse om utsläppsrätterna delas ut gratis eller auktioneras ut, samt om koldioxidskatten tas bort eller ej. Det kan här förekomma både vinnare och förlorare bland de anläggningar/branscher som ingår i systemet. Slutligen redovisas en intervju med Kjell Jansson, ordförande i den parlamentariska delegation med uppgift att utarbeta ett förslag till ett svenskt system och ett regelverk för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer

Prenumerera på våra nyhetsbrev