Viktning av olika miljöpåverkanskategorier baserat på en vision om det framtida hållbara folkhemmet - de svenska miljökvalitetsmålen

Föreliggande viktningsmetod utgår från en tolkning av de svenska miljökvalitetsmålen. Miljöpåverkansbedömningen är uppdelad i två steg, först en bedömning av olika emissioners bidraget till olika miljöpåverkanskategorier. Därefter sker en viktning av de olika miljöpåverkanskategoriernas inbördes betydelse, vilket resulterar i att ett sammanlagt värde i princip kan bestämmas. Med tanke på de osäkerheter som en viktningsmetod innebär, föreslås här ett förstahandsval att redovisa bedömningen, som innebär att bidraget från de olika miljöpåverkanskategorierna inte läggs samman. Det vill säga i detta grafiskt utformade alternativ återfinns alla miljöpåverkanskategorier i en gemensam figur, där den högsta stapeln indikerar en mer betydande miljöpåverkan än de staplar som har en lägre höjd. Viktningsmetoden är tillämpad i två uppdragsrapporter och återfinns i Birka Energis Miljöredovisning för 1999 (baserad på: Erlandsson och Stripple 1999). Den andra tillämningen är i ett uppdrag till Byggsektorns Kretsloppsråd, som går ut på att finna betydande miljöaspekter med hjälp av LCA (Erlandsson 2000). Denna bedömning skall sedan användas som underlag i byggsektorns miljömålsarbete (handlingsplan). Förhoppningen är att viktningsmetoden skall vidareutvecklas för att även inkludera miljöpåverkan kopplad till indirekt resursanvändning och viktning av human- och ekotoxikologi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev