Vidareutveckling och utvärdering av DOAS-tekniken för urbanluftmätning

DOAS-tekniken är en optisk fjärranalysmetod för mätning av luftföroreningar. I det projekt som här avrapporteras har tekniken vidareutvecklats och utvärderats i urbanapplikationen. Ett antal olika tekniska konfigurationer har byggts upp och testats, teknikens driftmässiga aspekter har utvärderats, och tekniken har demonstrerats genom mätning av ett antal, för urbanmiljön relevanta, luftföroreningar. Omfattande parallellstudier mot etablerade metoder har framgångsrikt genomförts. Resultaten visar att tekniken fungerar och, rätt använd, kan vara ett värdefullt komplement, och i vissa applikationer ett alternativ, till konventionell teknik för urbanluftmätning. Resultaten visar också att ytterligare förbättringar och förenklingar, i såväl hård- som mjukvara, kan göras, ledande till ett enklare, tillförlitligare och billigare system.

Prenumerera på våra nyhetsbrev