Vidareutveckling av STORK metodik avseende oavsiktligt producerade farliga ämnen i industriella avloppsvatten

Enligt Nordsjökonventionen skall utsläpp av farliga ämnen upphöra inom en generation. Farligheten av ämnen kopplas till toxicitet (inkl. cancerogenicitet och hormonella effekter), persistens och bioaccumulerbarhet. För enskilda kemiska ämnen kan farliga ämnen definieras förutsatt att kriterier för persistens och bioaccumulerbarhet fastställs och att bedömningsunderlag finns tillgänglig. Avloppsvatten från industriell verksamhet är en komplex blandning av ämnen och de existerande karakteriseringsmetoder, t ex STORK, tillät i många fall inte identifiering av farliga ämnen som är antingen förlust av råvaror och kemikalier från tillverkningen, omvandlingsprodukter från tillverkningen av t ex biologisk rening av avloppsvatten. I samband med STORK-undersökningar, speciellt vid den biologiska stabiliseringen, späddes avloppsvattnet och toxiciteten av den persistenta resten kunde inte fastställas. Genom att tillämpa en uppkoncentreringsmetod, omvänd osmos (RO) kan organiska (mätt som DOC och EGOM) och oorganiska ämnen (mätt som ledningsförmåga) i biostabiliserat avloppsvatten uppkoncentreras utan förluster så att toxiciteten av persistenta rester i avloppsvatten kan bestämmas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev