Verktyg för småföretagens arbetsmiljö - Behov, Marknadsföring och Utformning

En litteraturstudie och en kartläggning av ett 80-tal verktyg avsedda för småföretag har genomförts. Syftet har varit att lyfta fram kunskap om: 1. Vilka behov småföretag har av verktyg 2. Hur man utformar verktyg för att de ska passa småföretag 3. Hur man marknadsför verktyg till småföretag En modell har utvecklats där företagets upplevda behov, verktygets marknadsföring och utformning avgör om ett företag införskaffar ett verktyg, använder verktyget och om man uppnår önskad effekt med verktyget. Resultatet visar att man i vissa fall utvecklat verktyg som företagen själva inte upp-levt något behov av. Om företagens behov saknas, saknas också förutsättningarna för att företaget ska skaffa verktyget. Marknadsföringen av verktygen är ofta otillräcklig. Det är viktigt att man an-passar marknadsföringens kanaler till den målgrupp man vill nå. Vidareförmedlare är en kanal med god potential för att kunna nå ut med verktyg till småföretag. Verktygens utformning är i vissa fall dåligt anpassad till småföretag. Vissa verktyg är svåra att förstå eller för komplexa och långa. Ett verktygs utformning måste alltid anpassas till målgruppen och verktygets omfattning måste stå i proportion till vad företagen upplever realistiskt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev