Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2019

VA-kluster Mälardalens viktigaste funktion är att skapa nätverk mellan akademi och VA-verksamheter. Detta skapar kontinuerlig verksamhetsutveckling och relevant forskning. Spridning av forskningsresultat är en naturlig del. Varje år sammanställs en Verksamhetsberättelse för att redogöra för aktiviteter och måluppfyllnad för verksamhetsåret, inklusive ekonomisk uppföljning. Klustrets medlemmars totala projektvolym för VA-relaterade forsknings- och utvecklingsprojekt var 73 Mkr under 2019. Detta kan ställas i relation till projektet för VA-kluster Mälardalens årliga budget på 2,8 Mkr och visar på en god uppväxling av forskningsmedlen.

Sammanfattning

VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att samla en kritisk massa av forskare från akademi och institut ämnesmässigt och geografiskt för att säkerställa VA-organisationernas kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt.

Svenskt Vatten Utveckling beviljade i slutet av 2018 VA-kluster Mälardalen medel för en fjärde programperiod (2019 – 2021). 2019 har präglats av uppstart av nya projekt och mål för den nya perioden. Forskningsprojekt har bedrivits och startats upp inom de tre prioriterade forskningsområdena för denna period: A) System och reningstekniker med närings- och resursåterföring; B) Metodik, teknik och kunskap för uppströmsarbete och hållbara kretslopp; och C) Digitala tekniker för resurseffektiva avloppssystem.

Ett av målen i Verksamhetsplanen var att öka den gemensamma projektutvecklingen mellan klustrets medlemmar och skicka in fler ansökningar i samverkan. En riktad aktivitet för detta genomfördes på internatet på Lidingö och kommer att följas upp i början på 2020. Projektutveckling ses som ett stort värde med klustersamverkan och att öka detta har varit efterfrågat av klustrets medlemmar.

Under året har klustermedlemmarna deltagit i flera konferenser och seminarier och presenterat resultat från FoU. De viktigaste eventen var avloppskonferenserna NAM i Sundsvall i februari och NordIWA i Helsingfors i september samt modellerings-konferensen Watermatex i Köpenhamn i september.

Prenumerera på våra nyhetsbrev