Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2013

VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med satsningen för högskolor och universitet är att säkra VA-verkens kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt. Mälardalsklustret samlar regional forskningskompetens och verksamhetsutövare vid VA-organisationer för samarbeten rörande avlopps- och slamhantering med fokus på effektivt resursutnyttjande. Klustret är nu inne på sin andra projektperiod 2013 till 2015 och består av tio VA-organisationer, fem lärosäten och två forskningsinstitut. Denna rapport sammanfattar arbetet under 2013. Under året har flera projekt startats upp, bland annat ett nytt doktorandprojekt inom övervakning och feldetektering. Klustret har också varit engagerat i framtagandet av forskningsagendan Vattenvisionen. Forskningen har under året varit framgångsrik. Medlemmar från klustret har deltagit i ett tiotal konferenser där forskningsresultat presenterats. Ett exempel är den Nordiska avloppskonferensen NORDIWA 2013 den 8-10 oktober i Malmö där VA-kluster Mälardalen stod för nästan en femtedel av de muntliga bidragen. Ett drygt trettiotal tidskrifts- och konferenspublikationer helt eller delvis associerade med klustret har publicerats. Närmare trettio examensarbeten har utförts vid lärosäten anknutna till VA-kluster Mälardalen. 2013 års klustersterseminarium hölls på Lidingö och hade tre teman: Biogas och hygienisering , Koldioxidavtryck och mätning av klimatgaser samt Modellering av reningsverk . Seminariet lockade cirka 50 åhörare. I augusti 2013 anordnade VA-kluster Mälardalen en intern workshop där nya projekt inom bland annat slamhantering och modellering av reningsverk diskuterades. Grundutbildningen inom VA-området är bred och sträcker sig från teknik för avloppsvattenrening, modellering och reglering till system- och hållbarhetsfrågor. Via ett av klustrets industrifinansierade doktorandprojekt har en internutbildning i processreglering för drifttekniker genomförts (3 endagarskurser). En användargrupp för reningsverkspersonal som är intresserade av modellering och simulering initierades 2013 och hade sitt första möte tidigt 2014. Forskningsresultat, kursutbud och information om samtliga klustrets medlemmar är exempel på information som finns på klustrets hemsida www.va-malardalen.se . Hemsidan har under 2013 haft drygt 1500 besökare. VA-kluster Mälardalen har ett nätverk med ca 150 medlemmar som får nyhetsbrev med information om vad som är på gång inom klustret.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen