Växt-toxikologiskt test med flytbladsväxten Lemna minor.

Flytbladsväxten Lemna minor är bl.a genom sin stora geografiska spridning och enkla odlingsform mycket väl lämpad som akvatisk testorganism. Den har länge använts vid fysiologiska experiment, utförandena har dock varit mindre lämpade för rutinmässig toxikologisk testning. IVL har därför i detta syfte tagit fram en lämplig metod. Mediets kväve och fosfor-halter har minimerats och pH hållits någorlunda konstant med buffert. Parametrar som noteras är bladtillväxthastighet, rotlängd, slutbiomassa samt bladvikten. Testtiden har minimerats till < 7dygn.

Prenumerera på våra nyhetsbrev