Vattenöversikt för Mörrumsån

Mörrumsåns Vattenvårdsförbund (MVVF) har givit Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) i uppdrag att sammanställa en vattenöversikt för Mörrumsåns avrinningsområde. Syftet med vattenöversikten är att ge Vattenvårdsförbundet och dess medlemmar en översikt över tillgång och användning av vattenresurserna, insatta och planerade vattenvårdande åtgärder samt en uppföljning av miljöförhållandena. En viktig del i sammanställningsarbetet är att klarlägga nuvarande och framtida nyttjandekonflikter. Vattenöversikten utgör ett viktigt hjälpmedel för att bedöma miljökonsekvenserna av framtida exploateringar och förändringar i mänskliga verksamheter i området. En förutsättning för att det framtida miljövårdsarbetet skall lyckas är att man kan åstadkomma en miljöanpassad samhällsutveckling. Definierandet av miljömål kommer därmed att vara centrala begrepp i allt miljövårdsarbete. Enligt Sötvatten '90 (Naturvårdsverkets aktionsprogram för god vattenkvalitet) kan fyra miljömål definieras: Övergripande mål, Kvalitetsmål, Belastningsmål och Åtgärdsmål. För Mörrumsåns avrinningsområde har därför miljömål föreslagits, vilka ligger till grund för de åtgärder som presenteras i delarna I och II. Vattenöversikten består av tre delar: I. Mörrumsåns avrinningsområde som helhet. II. Mörrumsåns delavrinningsområden. III. Bilagor. Mörrumsåns avrinningsområde.

Prenumerera på våra nyhetsbrev