Vatten- och föroreningsbalanser för Växjösjön, dagvattnets kvalitet och kvantitet. Sammanfattning.

För att bedöma lång- och korttidseffekter av dagvattenutsläpp till Växjösjön har beräkningar gjorts av vattenvolymer och föroreningsmängder för de urbana avrinningsområden som avbördar till Växjösjön. De parametrar som studerades var: pH, syre, kväve, fosfor, kemisk och biologisk syreförbrukning, tungmetaller, fenoler, olja, PCB och bakterier. För att klarlägga olika källors betydelse för belastningen på Växjösjön upprättades vatten- och föroreningsbalanser. Växjösjöns nuvarande eutrofa tillstånd är inte enbart orsakad av avloppsvattenutsläpp och vattenståndssänkningar, utan även av en ökad dagvattenbelastning med stora mängder närsalter. Den nuvarande belastningen är 0.63 g fosfor/m2 och år, av vilket 8% härrör från nederbörd direkt på sjöytan, 55% från tillflödet från Trummen och 37% från dagvattentillförseln.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen