Varnare mot avgaser från dieseldrivna fordon. Etapp 2, val av parametrar och instrument för varnaren.

En dieselavgasvarnare skall utvecklas, utgående från befintliga gasvarnare. Varnaren skall varna för ett eller två av de ämnen som ingår i dieselavgaser. I denna etapp av projektet har kvävedioxid och formaldehyd valts som parametrar för varnaren. Valet har baserats på mätningar i tre olika miljöer samt studier av störningsrisker. Kvävedioxid och formaldehyd har båda den fördelen att dessa ämnen är akut irriterande dvs de har den effekt som varnaren skall varna för. De förekommer dessutom nästan enbart som en komponent i dieselavgaser, i dieselavgasmiljöer, vilket gör varnarna relativt okänsliga för störningar. Efter studie av på marknaden tillgängliga instrument, har åtta kvävedioxid- och ett formaldehydinstrument utvalts för fortsatt testning, i projektets nästa etapp.

Prenumerera på våra nyhetsbrev