Värdering och konfliktbedömning i väg-MKB

Rapporten behandlar värderingsfrågor i MKB för vägar kopplat till lokaliseringsplan eller vägutredning, dvs i fasen före arbetsplan. Ett antal MKB för vägar har utvärderats och seminarier anordnats både för att diskutera generella värderingsproblem och problem specifika för vissa vägprojekt. Litteratur har studerats. Arbetet har i linje med uppdraget syftat till att ta fram exempel som redovisar hur man kan utarbeta effektivare metoder eller ansatser som på ett tydligare sätt kan beskriva konflikter. Avsikten är att underlätta beslutsfattares ställningstagande till genomförande av olika projekt och konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Rapporten beskriver systematiskt värderingsarbetets faser som inleds med en kartläggning av effekter som ger viktiga konsekvenser följd av en värderingsfas där man systematiskt bedömer förändringarnas betydelse för olika intressen. Därefter sker en fas där konflikter bedöms och möjlighetern att vidta åtgärder kartläggs. En principmodell för hur man kan hantera konflikter redovisas avslutningsvis. Vidare pekas på behov av visst fortsatt utvecklingsarbete.

Prenumerera på våra nyhetsbrev