Vägtrafikens bidrag till PM10 och metaller vid tätorts- och landsvägskörning

Trafikens påverkan på halter av PM10 och 25 metaller har studerats, med syfte att bedöma om denna påverkan skiljer sig mellan tätortskörning och landsvägskörning. För att identifiera den andel av partiklar och metaller som härrör från trafiken har multivariat receptormodellering genomförts. Härigenom identifierades fem källor - uppvirvling av vägdamm, bromsar, vägsalt, regional förbränning och bakgrund. Bromsar är av stor betydelse för PM10 vid tätortskörning, men av liten betydelse vid landsväg. Koppar, Ba, Pb, Sb och Zn är exempel på metaller som i stor utsträckning härrör från bromsar, medan förekomsten av framförallt Cd och Tl helt domineras av bakgrundsbidraget.

Prenumerera på våra nyhetsbrev