Vägar till framgångsrikt samarbete med företagshälsovård

Företagshälsovårdens (fhv) uppdrag, är att "arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa". Samtidigt agerar fhv på en marknad där de tjänster som fhv levererar ska svara mot kundens beställning. Denna studie syftar till att lyfta fram och analysera en rad goda exempel på hur fhv och företag har arbetat för att på ett bra sätt nå arbetsmiljölagens mål.Via kontakter med arbetsmarknadens parter, branschförbund, samt bevakning och sökning i massmedia identifierades 31 företag som tänkbara goda exempel, varav 15 företag slutligen valdes ut för att ingå i studien. HR-/personalchef, arbetsledande chef, skyddsombud samt representant(-er)/kundansvarig på den fhv som företaget anlitade har intervjuats.Projektet visar att relationen mellan fhv och företag är central för de goda resultat som uppnåtts. Tillit, förtroende och dialog mellan företag och fhv nämns som särskilt viktigt. I synnerhet gäller detta när företag har ambitionen att öka användningen av fhv i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete och minska den behandlande delen av fhv:s verksamhet. Företag med god struktur och systematik i sitt arbetsmiljöarbete har lättare att utvärdera och strategiskt använda fhv:s insatser. När fhv får tillgång till information och kunskap från företaget kan de erbjuda bättre service och vara del i företagets processer. Fhv:s förmåga att anpassa sig efter företagets behov och anpassa/utveckla sina tjänster i samråd med företaget framhålls som framgångsfaktor före fhv:s kompetens eller metoder. En strategisk relation mellan företag och fhv kräver också kontinuerlig kalibrering, dialog och anpassning av vilka tjänster som erbjuds och tydlig fördelning av ansvar och arbetsområden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev