Vad betyder miljöledningssystem för arbetsmiljön?

Intervjuer har gjorts med ledning och personal inom tolv företag som certifierats enligt ISO 14001 och/eller är EMAS-registrerade, för att utröna hur arbetet med deras miljöledningssystem påverkat arbetsmiljön. Företagens arbete med miljöledningssystem har på verkat arbetsmiljön positivt på två sätt. Dels har direkta miljöåtgärder förbättrat arbetsmiljön, dels har man haft en viss nytta av systematiken i miljöledningsarbetet när man arbetat med arbetsmiljön. Vinsterna tycks dock sällan vara planerade. Enstaka miljöåtgärder har skapat arbetsmiljöproblem. Miljöledningsarbetet synes inte ha tagit tid, resurser eller uppmärksamhet från arbetsmiljöarbetet. Två företag har fungerande internkontroll som samordnas med miljöledningssystemet. Samordning i olika grad förekommer i ytterligare fyra företag. Det arbete som bedrivs inom miljöledningssystemen har i kontorsföretagen visat sig röra sådana aspekter av verksamheten som inte upplevs som viktiga att diskutera ur arbetsmiljösynpunkt. De arbetsmiljöfrågor som diskuteras i dessa företag är inte heller viktiga i miljöarbetet. I industriföretag rör dock de frågor som diskuteras oftare verksamheter som påverkar både arbetsmiljön och den yttre miljön

Prenumerera på våra nyhetsbrev