Utveckling och test av ett FTIR-mätsystem för arbetsmiljömätningar

För att möjliggöra mätning av halten av flera olika ämnen i luft, semi-kontinuerligt i flera olika mätpunkter, med hjälp av ett enda mätinstrument, har ett mätsystem utvecklats. Mätsystemet bygger på ett mobilt FTIR-instrument. Detta instrument mäter absorptionen i hela IR-(infraröd-)spektrumet. Med hjälp av ett kraftfullt dataprogram, kan uppmätta spektra utvärderas och flera olika ämnen analyseras ur ett och samma spektra. FTIR-instrumentet har kopplats till en provväxlare och datalogger. Det innebär att mätning kan göras i flera olika mätpunkter, genom att luft dras från en mätpunkt i taget och analyseras med FTIR-instrumentet. Upp till 16 mätpunkter kan kopplas in via provväxlaren. Mättiden i varje mätpunkt har varit cirka 2 minuter. Kortare mättid kan tänkas, om en högre detektionsgräns kan accepteras. Detektionsgränsen är låg, mindre än 0,1 ppm för många ämnen med en 2,3 liters kyvett med 10 meters strålgång. FTIR-instrumentet har hög förmåga att särskilja vitt skilda typer av gaser. Mätsystemet kan t ex användas för att mäta halterna av flera olika lösningsmedel, koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider, ammoniak m fl ämnen. Mätsystemet har utvecklats för arbetsmiljömätningar, men kan också användas för mätning av emissioner till den yttre miljön. Mätsystemet har testats i miljöer där flera olika kända ämnen förekommer. Mätning har gjorts på flera ämnen samtidigt i flera olika mätpunkter. Mätning har också gjorts i en miljö med okända ämnen. Genom användning av ett referensbibliotek med spektra för olika ämnen, som kan köpas till FTIR-instrumentet, har olika från början okända ämnen identifierats i luften. Mätsystemet har även använts för mätning av ett ämne, etyllaktat, där utvärderad mätmetod saknades. Systemet har visat sig fungera bra. Trots att instrumentet är avancerat, är det förhållandevis lätt att arbeta med. Systemet är robust och flyttbart och är möjligt att använda även ute på 'tunga' industrier.

Prenumerera på våra nyhetsbrev