Utveckling av metoder för Karakterisering av Lakvatten från Avfallsupplag Slutrapport

Syftet med föreliggande projekt var att utveckla en metod för karakterisering av lakvatten från avfallsupplag. Projektet inleddes med insamling av prov från avfallsupplag och analys av ett stort antal parametrar. Parametrarna inkluderade l) allmän karakteriserande parametrar, ll) metaller och andra grundämnen, lll) metallorganiska föreningar, lV) organiska föreningar och summaparametrar samt V) toxicitet sedan utvärderades resultaten. Utvärderingen inkluderade bedömning av provtagning, provhantering, kemiska analyser och biologiska tester samt parametrarnas miljörelevans och representativitet. Föreliggande rapport beskriver projektets genomförande, resultat och slutsatser. I en parallell rapport har slutsatser och erfarenheter sammanställts till en metodik för karakterisering av lakvatten (Öman et al. 2000).

Prenumerera på våra nyhetsbrev