Utvärdering av toxiciteten av ammoniak i test med grönalgen Nephroselmis pyriformis

Tidigare undersökningar har indikerat att ammoniak-ammonium skulle ha toxiska effekter i test med en marin grönalg, Nephroselmis pyriformis. Bl a har karakteriseringen av ett processavloppsvatten antytt att ammoniak kunde vara starkt bidragande till toxiciteten. Denna undersökning avser att dokumentera ammoniaks effekter i algtestet och visa ammoniaks bidrag till toxiciteten i ett processvatten. Resultaten visar att enbart ammoniak i ammonium-vattensystemet var toxiskt i algtestet. Toxiciteten beräknad som EC-50 vid 24 tim exponering för ammoniakformen blev 1,64 ± 0,43 µM (23,0 ± 6,0 µg/l). Undersökta processavloppsvatten med eller utan förbehandlingar var toxiska i test med N. pyriformis, med EC-50 mellan 0,08-0,8 %. Jämförelser av toxiska effekter och ammoniakhalter i avloppsvatten med toxiciteten för ammoniak visade att ammoniak dominerade toxiciteten i ett av avloppsvattnen. Några test av detta vatten antydde att ammoniak svarade för hela effekten. I totalavloppet utgjorde ammoniakens toxicitet en mindre andel av den totala effekten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev