Utvärdering av framtida inflödesscenarier för svenska reningsverk - Vilken effekt har tillskottsvatten på miljöpåverkan och driftskostnad?

I denna rapport redovisas en modelleringsstudie av hur ett förändrat inflöde till avloppsreningsverk påverkar reningsverkets miljöpåverkan och driftskostnad.

Sammanfattning

Svenska avloppsreningsverk tar idag emot betydande mängder tillskottsvatten genom avrinning av dagvatten och infiltration i ledningsnäten. I framtiden förväntas även nederbörden öka till följd av klimatförändringar och högre flödestoppar vid regn är väntade. Förändrad utspädning av avloppsvatten på grund av infiltration eller dagvatten kan ha stor betydelse för reningsprocessernas effektivitet.

Detta projekt har haft som uppgift att studera drift av avloppsreningsverk vid olika framtida inflödesscenarier och hur dessa scenarier påverkar reningsverkens miljöpåverkan och driftkostnader för tre svenska reningsverk.

Resultaten visar att infiltrationen har större inverkan på hur miljöpåverkan förändras till följd av ett förändrat inflöde än ökade flödestoppar. Vid minskad infiltration minskade samtliga studerade miljöpåverkanskategorier för alla tre verken, beräknat per kg kväve som avskilts i reningsprocesserna i verket. Det omvända gällde vid ökad infiltration.

Prenumerera på våra nyhetsbrev