Utsläpp till luft av alkali

En utvärdering har gjorts av vad som är känt och vilka kunskapsluckor som finns när det gäller alkaliska utsläpp till luft och deras betydelse ur miljösynpunkt. Storleksordningen hos punktkälleutsläppen och deras utveckling under de senaste 30 åren har kunnat uppskattas. Däremot saknas underlag för att bedöma den diffusa damningen och dess alkalibidrag. Likaså saknas 'facit' att bedöma eventuella förändringar av alkaliförekomsten i omgivande miljön på regional skala. För vare sig halter i luft eller deposition finns data att göra en rättvis jämförelse mellan förhållanden på 1950-talen och med dagens förhållande. Endast lokalt kring punktkällor kan man uppskatta hur en förändring av dessa utsläpp påverkat halt- och depositionsbidrag i närområdet. Den reduktion av stoftutsläppen som skett under de senaste 20-30 åren har resulterat i minskade alkaliutsläpp och alkalidepositioner men också - vilket var avsikten med åtgärderna - avsevärt lägre stofthalter i luft och minskat stoftnedfall i källans närområde.

Prenumerera på våra nyhetsbrev