Utredning angående möjliga metoder för PCB-sanering av järnsjön

Tidigare limnologiska undersökningar har visat att Järnsjöns sediment är PCB-kontaminerat. Orsaken till de förhöjda PCB-halterna är dels tidigare utsläpp från Nyboholms pappersbruk, dels bidrag från källor inom Vetlanda tätort. Utsläppet från pappersbruket orsakades av att det returpapper (självkopierande papper) som användes vid papperstillverkningen innehöll PCB och att trycksvärtan var PCB-innehållande. En omfattande undersökning av de PCB-kontaminerade sedimentens funktion som källa för PCB i Emåsystemet visade att 5,4 kg PCB läcker från sedimentet per år. Sedimentundersökningar visade att den totala PCB-mängden i Järnsjöns sediment uppgår till 138-276 kg, beroende på om mäktigheten av de kontaminerade sedimenten är 0,4 eller 0,8 m. I föreliggande rapport beskrivs användbara restaureringsmetoder för att förhindra fortsatt PCB-läckage från sjöns sediment. Lämpligaste metod redovisas (sugmuddring), varvid även avvattning, vattenrening, deponering, kostnader och skyddsåtgärder diskuteras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev