Utlakning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) ur asfalt och förorenad mark. En litteraturstudie över vilka faktorer som styr utlakningen

Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka faktorer som påverkar utlakning av polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) från asfalt och förorenad jord. Resultatet av denna litteraturstudie ska sedan ligga till grund för hur laktester på dessa material utformas. De faktorer som påverkar utlakningen av PAHer delas in i tre kategorier: 1) ämnesegenskaper, som omfattar kemiska och fysikaliska egenskaper hos PAHerna; 2) materialegenskaper, som är egenskaper och sammansättning av det material som undersöks och 3) försöksparametrar, d.v.s. hur laktestet utförs, t.ex. lakvätskans sammansättning och pH. De ämnesegenskaper som främst styr utlakningen av PAHer är vattenlöslighet och fettlöslighet. Materialegenskaper av störst betydelse är materialets kornstorleksfördelning samt innehållet av kolloider och organiskt material. Genom att PAHer adsorberas till kolloider och organiskt material i jorden underlättas utlakningen. Viktiga försöksparametrar är kontakttid, lakvätskans pH och innehåll av organiskt material samt partikelstorlek som analyseras. Vid basiska pH lakas mer organiskt material ut och därmed ökar också utlakningen av PAH

Prenumerera på våra nyhetsbrev