Utlakning av fosfor från brukad skogsmark

Denna rapport syftar till att beskriva uppmätta halter och arealförluster av fosfor från normalt brukad skogsmark och jämföra detta med skogsmark som inte brukas. Jämförelsen beskriver säsongsvariationer och inver-kan av skogliga åtgärder såsom kalavverkning samt skillnader mellan olika regioner i landet. Undersökningarna visar att utlakning av totalfosfor och fosfatfosfor från normalt brukad skogsmark, med avseende på halter och arealförluster, varierar relativt lite inom Sverige. De genomsnittliga halterna är generellt låga.

Prenumerera på våra nyhetsbrev