Uppträdande och effekter av koppar i vatten och mark

Koppar är en av de vanligaste metallerna i samhället. Det är en essentiell metall för alla kända livsformer men toxiska effekter kan uppstå vid ökad exponering. Risken för att ekotoxikologiska effekter ska uppstå i en viss situation är dock svår att bedöma, eftersom Cu till stor del förekommer i former med låg biotillgänglighet. Denna rapport redogör för hur koppars biotillgänglighet regleras i naturliga miljöer, samt hur olika organismgrupper kan påverkas av Cu. Betydande spridningskällor och exponeringvägar presenteras i en kort översikt. Förhållandet mellan koncentration och biotillgänglighet är mycket dynamiskt i naturliga miljöer. Relativt måttliga ökningar av total-Cu kan därför leda till mångfaldigt större biotillgänglighet. Olika organismgrupper skiljer sig med avseende på förmågan att reglera Cu intracellulärt. Detta medför att känsligheten för Cu varierar markant mellan olika organismgrupper

Prenumerera på våra nyhetsbrev