Upphandlingskriterier för cirkulära produkter - Del 2. Kartläggning av cirkulära upphandlingskriterier

Cirkulär upphandling är förhållandevis komplicerat eftersom produkter ofta är sammansatta av flera material där varje komponent måste beaktas separat. Detta leder till en stor mängd tänkbara kriterier. Denna rapport har kartlagt förekomst av kriterier som kan användas i cirkulär upphandling utifrån ett flertal informationskällor såsom EU´s kriterier för miljöanpassad upphandling, miljömärkning, Upphandlingsmyndigetens hållbarhetskriterier m.m.

De olika identifierade cirkulära upphandlingskriterierna omfattar produktområdena byggprodukter, möbler, plast, IT-utrustning och livsmedel och för vart och ett har en uppdelning gjorts efter typ av återvinningspotential. Dessa omfattar förlängd livslängd, giftfria kretslopp, resurseffektiv användning och cirkulering av material.

Fortsatt forskningsarbete bör omfatta att sortera de identifierade kriterierna i ett livscykelperspektiv utifrån de olika typer av kravställningar som vanligtvis förekommer i upphandlingssammanhang.

Prenumerera på våra nyhetsbrev