Upphandling av asbestsanering - en strategi för att säkerställa säker asbestsanering

Trots förbudet mot att använda asbest, finns asbest kvar i många byggnader som byggdes före 1970 och till och med i en del fastigheter som byggdes i början av 1980-talet. I samband med ROT-arbeten (rivning, ombyggnad och tillbyggnad) kan man komma i kontakt med asbest. Det finns ett regelverk för hur sådant arbete ska utföras och hur asbest ska saneras (AFS 2006:01), men det förekommer också oseriösa asbestsaneringar som utförs av företag som inte betalar skatter och avgifter, som utsätter asbestsanerarna för allvarliga hälsorisker och som sanerar på ett sådant sätt att asbest frigörs och sprids till andra som arbetar, vistas eller bor i fastigheten.I samråd med berörda arbetsmarknadsparter, Riv- och Saneringsentreprenörerna, Byggnadsarbetarförbundet, Sveriges Byggindustrier samt Mikael Södergren, VD för Industri- och Skadesanering (Iskad) har IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklat ett underlag för upphandling av asbestsanering. Upphandlingsunderlaget har även diskuterats med Arbetsmiljöverket.I denna rapport presenteras inledningsvis det underlag för upphandling som utvecklats. Därefter ges en bakgrund till projektet. De principer och överväganden som varit särskilt viktiga i arbetet med upphandlingsunderlaget samt utvecklingen av upphandlingsunderlaget beskrivs.

Prenumerera på våra nyhetsbrev