Upphandla klimatsmart och cirkulärt i ett livcykelperspektiv

Betydelsen av hållbar upphandling har uppmärksammats alltmer under senare år. I Sverige har en ny upphandlingslagstiftning börjat gälla med viktiga tillägg som gör det möjligt att ställa miljökrav ur ett livscykelperspektiv. Rapporten beskriver utvecklingen inom området och utgångspunkter för att kunna använda information från livscykelanalyser (LCA) och miljödeklarationer (EPD) på ett effektivt sätt som bidrag till att vi ska uppfylla våra internationella klimatåtaganden.

Sammanfattning

Miljöutmaningarna ska nyttjas som en ekonomisk hävstång med hjälp av bl.a. drivande miljökrav i offentlig upphandling. Miljöanpassad offentlig upphandling är ett marknadsbaserat och kraftfullt verktyg i arbetet med att styra samhället mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion. En snabb internationell utveckling inom området hållbar upphandling har lett till behov att beakta nya aspekter i upphandlingssammanhang.

En ny upphandlingslagstiftning började gälla i Sverige 2017 med viktiga tillägg gör att bredda användningen av miljöaspekter. Två av de viktigaste områdena är möjligheten att ställa upphandlingskrav ur ett livscykelperspektiv och att utgå från en cirkulär ekonomi som sätter fokus på att minska avfall genom bl.a. återvinning av material och energi. Regeringen har sedan en tid lanserat en nationell upphandlingsstrategi. I denna betonas att ett bristande helhetsperspektiv i upphandling kan innebära att effektiva miljöåtgärder, kostnader och värden för andra verksamheter som berörs av upphandlingen inte tas med i kalkylen. Det kan leda till oönskade ”övervältringseffekter” och till en suboptimering av resurser totalt sett. Ett beprövat sätt att ta fram underlag för att belysa sådana aspekter är livscykelanalyser (LCA) som både kan beskriva miljöprestanda under en produkts hela livscykel och underlag för miljöbedömning av cirkulära materialflöden.

Det finns goda förutsättningar att inkludera LCA-information i den offentliga upphandlingen. Flera organisationer tillhandahåller öppna databaser med LCA-information. Det finns också tillgång till flera standardiserade tillvägagångssätt och verktyg som utvecklats för användning inom upphandlingsområdet. Detta gäller särskilt miljödeklarationer, EPD, som fått ett brett internationellt genomslag i första hand inom bygg- och livsmedelsområdet. Cirkulär upphandling är ett relativt nytt begrepp inom upphandlingsområdet. Det finns exempel på framgångsrika upphandlingar som har gett företräde för återanvändning och återvinning av material och energi. Däremot saknas en gemensamt förfarande som kan komma till allmän användning för upphandling av cirkulära materialflöden. Här pågår dock ett flertal forskningsprojekt inom området.

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och många av Sveriges miljöproblem kan inte lösas inom landet. Nyligen meddelade Naturvårdsverket att vi inte når våra, av riksdagen satta, miljömål – inte heller når vi vårt generationsmål i och med att utsläpp i andra länder ökar som en följd av vår konsumtion I Sverige. Detta är bekymmersamt då det samtidigt framhålls ”att vi har ett ansvar för våra utsläpp, var de än sker”. För alla som arbetar inom upphandlingsområdet innebär detta nya utmaningar att ta sig an då den offentliga upphandlingen är det enda styrmedel vi med möjlighet att direkt påverka utländska leverantörers miljöarbete i större skala.

I underlagen till regeringens klimatpolitiska ramverk till år 2030 beskrivs förslag till åtgärder i olika samhällssektorer för att reducera våra klimatutsläpp med upp till 70% i enlighet med våra internationella klimatåtaganden. Här omnämns bl.a. vikten av den miljöanpassade offentliga upphandlingen för ett flertal tillämpningar i olika samhällssektorer som ett bidrag i detta arbete. Dock finns inga handlingsplaner beskrivna för hur detta ska ske – än mindre finns mål uppsatta för hur mycket ett aktivt upphandlingsarbete kan minska utsläppen. De utsläpp av växthusgaser som vår konsumtion orsakar behöver reduceras kraftigt den närmaste 10-årsperioden. För att nå såväl EU´s klimatmål som det svenska målet att bli världens första klimatneutrala välfärdsland krävs att utsläppen minskar betydligt snabbare än hittills. Vad avser utsläppen relaterade till vår konsumtion bör de år 2050 vara högst en tiondel av dagens utsläpp.

I dessa skrivningar framgår vidare att myndigheter ska kunna beakta miljöhänsyn och livscykelperspektivet i upphandlingens olika faser på ett effektivt sätt måste data om LCA vara lättillgängligt och arbetet vara enkelt att följa upp. Genom arbete inom EU och UNEP finns nu goda möjligheter att ställa krav på LCA-parametrarna i en miljövarudeklaration (EPD) i offentliga upphandlingar. På det politiska planet finns således klart formulerade önskemål om introduktion av ett livscykelperspektiv i den offentliga upphandlingen som nu också pekar på hur detta skulle kunna gå till, med bl.a. LCA- och EPD-information baserade på internationella standarder. På det internationella planet finns sådana metoder tillgängliga via ett antal ISO-standarder särskilt anpassade för upphandlingsområdet.

Den miljöanpassade offentliga upphandlingen står inför nya och spännande utmaningar. Behovet av att beakta ett livscykelperspektiv har visat sig vara mycket betydelsefullt för en effektiv upphandling för att ge en helhetsbild av en produkts miljöpåverkan och möjligheten att skapa cirkulära materialflöden. I praktiken innebär detta att upphandlande myndigheter måste börja beakta ett livscykelperspektiv och börja efterfråga LCA och EPD i sina förfrågningsunderlag , som kvantitativa underlag vilket visat sig användbara i bygg- och livsmedelssektorn. För närvarande synes utveckling av nya upphandlingsförfaranden ske genom frivilliga marknadsmässiga initiativ, som förhoppningsvis med tiden kan få ett brett marknadsmässigt genomslag i den offentliga sektorn.

Rapporten föreslår en komplettering av arbetet med miljökriterier för att förbättra upphandlingsarbetet genom att öppna möjligheterna att beakta och premiera de leverantörer som kan offerera produkter som överstiger de krav som framgår i förfrågningsunderlagen genom att förorda en breddning av konceptet miljöeffektiv upphandling till att omfatta tre sammanhängande utgångspunkter – LCA-underlag, drivande miljökrav och incitamentsavtal. Upphandlingsarbetet måste bli mer flexibelt och inte bara i detalj beskriva det man önskar upphandla, vilket kan leda till ”inlåsningseffekter”. Det är viktigt att tillämpa upphandlingsformer som gynnar de anbudsgivare som regelbundet utvecklar miljösmarta lösningar, små som stora, utgående från vad som är relevant utifrån ett helhetsmässigt miljöperspektiv – en form av ”regelbundet innovationsarbete”.

Rapporten tar avstamp i ett stort antal olika bakgrundsförutsättningar – hur den miljöanpassade offentliga upphandlingen utvecklats sedan snart 25 år, lagstiftning inom området, förekomst av olika former av upphandlingsstöd från olika aktörer på marknaden samt goda exempel på framgångsrika upphandlingar i kommuner. Rapporten syftar också till att informera om utgångspunkterna för att kunna beakta ett livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi i den miljöanpassade offentliga upphandlingen, de trender som pågår nationellt och internationellt. Dessutom ges en historisk återblick av arbetet med miljöanpassad offentlig upphandling.

Prenumerera på våra nyhetsbrev