Uppdatering av rapporten: Ett användarvänligt dokumentationsformat för livscykelanalysdata (LCA) baserat på SPINE

ndustriforskningsinstitutens Sirii SPINE nätverk startades som ett NUTEK finansierat projekt med det övergripande målet att stärka industriforskningsinstitutens LCA-kompetens och kapacitet att ge svenska små och medelstora företag (SMF) kvalificerade råd och service i LCA-relaterade frågor kopplade till miljöanpassad produktutveckling, miljövarudeklarationer mm. I projektet ingick ett antal interna workshops för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring men också olika delprojekt för framtagning av 'stödverktyg'. Ett handlade om dokumentation och spridning av LCA-data. syftar med detta delprojekt var att öka tillgängligheten av LCA-data, något som är en primär förutsättning för en användning av LCA-baserade arbetsmetoder inom SMF-sektorn men också inom andra företag, inte minst instituten själva. Sirii SPINE har i samverkan med CPM tagit fram ett förenklat SPINE-format för att dokumentera miljödata (exempelvis livscykelinventeringsdata). Det långsiktiga målet med föreliggande delprojekt var att möjliggöra samordningen mellan industriforskningsinstituten och spridningen av SPINE dokumenterade data. Samordningsvinster uppträder dels inom instituten genom minskat dubbelarbete dels externt genom att möjliggöra för små och medelstora företag att få tillgång till dokumenterade och kvalitetssäkrade miljödata. Sirii SPINE har förenklat och rationaliserat datadokumentationsfälten i SPINE med bl.a. beaktande av följande krav: Användaren skall få vägledning vid dokumentationen Dokumentationen skall vara tidseffektiv (max 15 - 30 min per dataset). Tillåta fritext och anteckningar vid dokumentationen vilket gör att SPINE tolkat av CPM alltid kan uppfyllas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev