Underhåll och byte av textila spärrfilter. Åtgärder för bättre arbetsmiljö.

Stoftfilter är viktiga för den yttre mijön, för att hindra utsläpp av bl a stoft som innehåller olika typer av toxiska komponenter. För att stoftfiltren ska fungera väl, krävs att de underhålls. Vid detta underhåll exponeras personalen för stoftet. Arbetsmiljöproblemen kan bli stora, t ex om filtren innehåller bränd kalk, om stoftet är surt eller innehåller speciellt toxiska ämnen, t ex tungmetaller. Den kraftigaste exponeringen förekommer vid byte av filtermedia. Speciellt besvärligt är byte av filterslang, där slangar havererat och arbete måste göras från filtrens stoftsida. Byte av filterkassett är speciellt besvärligt i de fall då filtret innehåller speciellt toxiska ämnen som måste destrueras. I dessa fall måste filterduken kläs av den ställning som den sitter på och detta moment dammar speciellt mycket. För att minska riskerna vid unerhåll av textila spärrfilter i form av slangfilter, kassettfilter eller påsfilter, redovisas olika typer av tekniska lösningar för de olika filtertyperna. Några av åtgärderna har genomförts vid enskilda företag, andra redovisas som idéer om tekniska lösningar. Vid ett företag har en ny typ av jetpatronfilter skaffats som ett alternativ till kassettfilter. Dessutom har en speciell anordning testats för byte av påsfilter. Flera olika tekniska detaljförslag ges, som minskar inandning av och hudkontakt med damm vid underhåll av stoftfilter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev