Ultrafiltrering av avfettningsbad

Pilot/fullskaleförsök med ultrafiltrering av ett avfettningsbad har utförts på ett större verkstadsföretag. Både hålfiber- och rörmembran har på ett effektivt sätt avskiljt mineralolja och suspenderade ämnen. Badets livslängd har vid försöken förlängts 4 ggr. Återvinningen av fosfater och karbonater uppgår till 75-90%. Återvinningen av nonjontensider varierar mellan 3-30%. Baserat på det experimentella underlaget presenteras en ekonomisk kalkyl för ett 10 m3:s avfettningsbad (koncentration 5 g/l) vars livslängd förlängs från 1 dygn till 1 vecka. Pay-off tiden för denna investering uppgår till 2,1 år. Den dominerande besparingsposten utgörs av de återvunna kemikalierna. Exkluderat från beräkningarna är den besparing som erhålls då avfallsmängden minskar med 1.800 m3 per år.

Prenumerera på våra nyhetsbrev