Tungmetallnedfall i Hagforsområdet.

Målsättnigen har varit att med hjälp av väggmossa kartera tungmetallsbelastningen på landmiljön runt Hagfors specialstålverk. Kadmium, koppar, mangan, molybden, vanadin, zink, kobolt, krom, nickel och järn har studerats. Förhöjda halter av främst järn, nickel och krom har påvisats. En tydlig gradient kan identifierats i nordostlig riktning från Hagfors för alla metaller utom mangan och kadmium. Halterna i mossan är inte alarmerande höga jämfört med bakgrundshalterna i området.

Prenumerera på våra nyhetsbrev