Tungmetallflöden i ett kontaminerat avrinningsområde nära Rönnskärsverken

Tungmetallnedfall och transport i marken av metaller till ytvatten studeras i ett 240 ha stort avrinningsområde 17 km SSV Rönnskärsverken. Resultatet från det hydrologiska året 1986/1987 visade att rörligheten av tungmetaller minskade i ordningen As >Zn >Cd >Cu >Pb. Markkemiska undersökningar visade att förhöjningen av tungmetaller var koncentrerad till humusskiktet. Viktiga processer för tillförsel av tungmetaller till ytvatten var grundvattenrörelser högt upp i markprofilen samt atmosfärisk deposition på mättade utströmningsområden. Det nuvarande bidraget från Rönnskärsverket till uppmätta halter i ytvatten beräknades till 23% för Cu, 13% för Cd, 50% för Pb samt 4% för Zn.

Prenumerera på våra nyhetsbrev