Tungmetaller i Lommabukten. Belastning och källor.

Målsättningen med föreliggande undersökning var att relativt kvantifiera och källspecificera tungmetallbelasningen på Lommabukten. Dessutom ingår en sammanfattning av de i litteraturen redovisade undersökningsmetoderna för tungmetaller. Rapporten bygger på analyser av tungmetaller i musslor från Lommabukten samt tillgängliga resultat från recipientkontrollprogram, enstaka undersökningar samt forskningsrapporter från skilda håll. I de insamlade musslorna registrerades onormalt höga halter av nickel, krom, kadmium, koppar, järn och mangan. Musslorna innehöll låga halter bly och kvicksilver. Lommabukten belastas med tungmetaller från framför allt fyra olika källor: Höje å, Sege å, Sjölunda avloppsreningsverk och från Östersjön. Från Höje å transporteras stora mängder järn, mangan, bly, aluminium och krom ut i Lommabukten.Med Sege å följer stora mängder koppar och järn. Sjölunda avloppsreningsverk släpper ut stora mängder kadmium, krom och koppar. Från Östersjön tillförs Lommabukten zinkhaltigt vatten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev