Transport av närsalter genom Husebymaden - en återskapad våtmark.

IVL har genomfört en förstudie av Husebymadens funktion som närsaltfälla. Syftet var att översiktligt beskriva halter och transporter av närsalter vid in- och utflöden. Försöksperioden har omfattat maj 1999 t.o.m dec 2000. Maden torrlades under senare delen av 1800-talet för att skapa åkermark. Genom ett restaureringsarbete som genomfördes under 1995-1998 har våtmarken med en areal av 85 ha återskapats. I rapporten redovisas uppmätta koncentrationer och månadsvisa transportberäkningar av kväve, kol och fosfor. Under försöksperioden har transporten av nitratkväve till maden varit ca 4,2 ton medan transporten från maden varit ca 0,4 ton. Mellanskillnaden 3,8 ton utgör en minskning med 90 % av nitrattransporten. Detta kan ha skett genom denitrifikation. Dessa omvandlingsprocesser har även till betydande del skett under kalla vintermånader. Den totala kvävetransporten till maden var 8,2 ton medan transporten från maden var 7,3 ton. Vid flödet genom maden ökade transporten av organiskt kväve och ammoniumkväve. Detta tillskott kompenserades, med avseende på kvävetransport, av den kraftiga nitratminskningen. Den totala kvävetransporten minskade med 12%. Transport av totalt organiskt kol var under perioden maj t.o.m dec 1999 ca 25 ton till maden och ca 37 ton från maden. Maden fungerade alltså under en period, kort efter restaureringsarbetet som källa för organiskt kol och organiskt kväve.

Prenumerera på våra nyhetsbrev