Trafikavgasers effekter på grödor och andra nyttoväxter i närheten av vägar. Slutrapport inom IVLs forskningsprogram rörande effekter på närmiljön av luftföroreningar från väg-trafik

De undersökningar som IVL utfört vid E6 söder om Göteborg visar: att etenhalterna i vägens närhet är tillräckligt höga för att orsaka biologiska effekter på känsliga organismer såsom indikatorväxten petunia, att ozonhalterna i vägens närhet är betydligt lägre än i de regionala bakgrundshalterna, vilket avspeglas i signifikant mindre bladskador på indikatorväxten subklöver i närheten av motorvägen efter en ozonepisod, samt att tillväxten hos subklövern minskade med ökat avstånd från vägen, att den betydligt mindre ozonkänsliga rödklövern, till skillnad från subklövern hade ökad tillväxt med ökat avstånd från vägen, att det finns en tendens till något bätte avkastning hos stråsäd i närheten av vägen, men att omfattningen och orsaken till tillväxtstimuleringen är svårbedömd

Prenumerera på våra nyhetsbrev