Toxicitetsbaserad fraktionering och identifiering av akuttoxiska ämnen i avloppsvatten. Vad är det i ett industriavlopp som ger effekt i Microtox-test?

Microtox-test används alltmer som en inledande test av akut toxicitet i avloppsvatten och som uppföljning av insatta behandlingsåtgärder. För att kunna välja lämpliga miljövårdsåtgärder är det ofta nödvändigt att veta vilka ämnen som ger upphov till effekter i ett avloppsvatten. Rapporten beskriver ett tillvägagångssätt för fraktionering, isolering och identifiering av toxiska komponenter i avloppsvatten där den toxiska effekten utnyttjas som följparameter i analysgången. Först undersöktes vissa kemiska och fysikaliska egenskaper hos de dominerande toxiska komponenterna. I de fall där dessa komponenter var lipofila ämnen, fraktionerades prov och toxiska fraktioner lokaliserades. Dessa toxiska fraktioner kromatograferades med mer högupplösande teknik, varigenom toxiska komponenter upprenades ytterligare. Organiska ämnen i dessa fraktioner undersöktes med masspektrometri kopplad till gaskromatografi (GC-MS). Dessa toxiska kandidater undersöktes i Microtox-test och deras halter i det ursprungliga provet analyserades. En preliminär balans för toxicitet beräknades med utgångspunkt i halter (vid provets EC50 koncentration) och specifik toxicitet och toxiciteten jämfördes med provets ursprungliga effekt. Om fler än en toxisk substans dominerade effekten, utfördes test av kombinationer av ingående ämnen för att kvantifiera eventuella bidrag i form av kombinationseffekter, och en slutlig balansberäkning för toxicitet upprättades.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen