Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands län

I denna rapport redovisas resultaten från mätningar inom Krondroppsnätet i Västra Götalands län under perioden från oktober 2012 till september 2013, vilka relateras till tidigare års mätningar. Vidare redovisas andra aktiviteter med anknytning till Krondroppsnätet. Skogsmark, vattendrag och sjöar i Västra Götalands län är fortfarande kraftigt påverkade av atmosfäriskt nedfall av luftföroreningar. Andelen försurade sjöar (större än 1 ha och inkluderar försurade kalkade sjöar) beräknades för år 2010 till 50 procent. Lufthalterna av SO2, det atmosfäriska nedfallet av svavel samt halterna av sulfatsvavel i markvattnet i länets skogar har generellt minskat i takt med minskningen av svavelutsläppen från Europa. Vid granskogen i Hensbacka, mellan Uddevalla och Munkedal, tyder alla parametrar på att det har varit ett allvarligt försurningstillstånd i marken, men att det också pågår en tydlig återhämtning. Vid övriga mätplatser i länet har försurningen varit mindre allvarlig och det pågår återhämtning. En indikator för försurning som diskuteras är den syraneutraliserande förmågan, ANC. Markvattnet kan anses vara antropogent försurat om ANC är under 0. Utifrån ANC framstår flertalet av Västra Götalands läns provytor fortfarande som försurande. Lufthalterna av NO2 vid Hensbacka har minskat signifikant sedan slutet av 1990-talet, i takt med Europas rapporterade minskade emissioner av NOx. Minskningen av nedfallet med nederbörden av såväl nitrat- som ammoniumkväve är statistiskt säkerställd vid Hensbacka, men inte vid Björkered strax söder om Tranemo. Utöver nedfallet med nederbörden tillkommer nedfall som s.k. torrdeposition. Det totala nedfallet av oorganiskt kväve under de senaste tre åren har beräknats till 9,7 kg N/ha/år för Hensbacka och 9,3 kg N/ha/år för Björkered. Den kritiska belastningen för kvävenedfall till skydd för förändringar hos växtligheten har överskridits i Västra Götalands län, med bred marginal.

Prenumerera på våra nyhetsbrev