Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands län

I denna rapport redovisas resultaten från mätningar inom Krondroppsnätet i Västmanlands län från perioden oktober 2012 till september 2013, vilka relateras till tidigare års mätningar. Vidare redovisas andra aktiviteter med anknytning till Krondroppsnätet. Mätningar inom länet visar att atmosfäriskt nedfall av svavel har sedan 1997 minskat med cirka 70 procent, vilket är ungefär i takt med Europas rapporterade utsläppsminskningar. Under 2012/13 var svavelnedfallet exklusive havssalt strax under 1 kg S/ha. Mätningarna i markvattnet vid Kvisterhult i södra delen av länet visar på en påbörjad återhämtning från försurning. Dock visar mätningarna fortsatt ett relativt lågt ANC, lågt pH och relativt höga svavelhalter samt toxiskt oorganiskt aluminium, vilket tyder på ett fortsatt försurningsproblem för skogsmarken i länet. Det kommer dock att ta tid innan återhämtningen från försurning är fullständig. Vid länets norra lokal är försurningsstatusen bättre och även där sker en fortlöpande förbättring. Skogs­brukets försurande inverkan på skogsmarken är sannolikt betydande i länet och preliminära beräkningar visar att det sker ett överskridande av en kritisk gräns för uttag av så kallade baskatjoner med avverkningen från skogen, även om grenar och toppar inte tas ut. Kvävenedfallet med nederbörden var under 2012/13 det lägsta som hittills uppmätts, strax under 3 kg N/ha/år. Detta gör att även det totala kvävenedfallet inkl. torrdepositionen, ligger under det värde som används för kritiskt belastning i Sverige, 5 kg N/ha/år. Dock har den kritiska belastningen för kvävenedfall under lång tid tidigare överskridits i länet vilket leder till att vegetationen sannolikt redan sedan länge påverkats. Även om kvävenedfallet till skogs­marken varit betydande genom åren, har det sannolikt ännu inte resulterat i något betydande läckage av nitrat till markvattnet eller avrinningen. Förhöjda nitrathalter i markvattnet kan dock ske vid störningar, såsom avverkning, stormskador, insektsangrepp etc. Aspekter kring skogsbrukets försurande inverkan, kvävegödsling av skogsmark, fördjupad utvärdering av miljömålet samt EU:s luftvårdspolitik diskuteras även i rapporten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev