Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län - Resultat från Krondroppsnätet till och med 2016/17

Värmlands län har haft mätningar inom Krondroppsnätet under 28 år. I denna rapport redovisas resultaten från 2016/17 års mätningar, tillsammans med tidigare års resultat. Även resultat från samtliga mätlokaler som någon gång varit aktiva i länet redovisas.

Sammanfattning

Värmland är ett skogslän med ca 1,3 Mha produktiv skogsmark, mestadels bestående av barrskog. Atmosfäriskt nedfall av svavel- och kväveföreningar i länet har under lång tid överskridit vad skogsmarken samt sjöar och vattendrag tål. Det bedrivs därför en omfattande kalknings-verksamhet. Kvarvarande försurningsproblematik beror på ett historiskt högt svavelnedfall i kombination med en låg buffringskapacitet hos skogsmarken i länet. För att sjöar och vattendrag i länet skall återhämta sig från försurning krävs att vattnet som passerat skogsmarken kan bidra med betydande buffrande kapacitet, det vill säga att den syraneutraliserande förmågan, ANC, har ett positivt värde.

Lufthalterna och nedfallet av svavel och kväve till skogen minskar i stort sett i takt med minskade utsläpp av svavel och kväve från såväl Sverige som övriga Europa. Sedan 1990 har svavelnedfallet i länets södra delar minskat med mer än 95 %. Det har skett en återhämtning från försurning i markvattnet. Svavelhalterna har minskat vid alla provytor och pH har ökat vid två av tre ytor. ANC är positiv vid alla provytor (se figur, S1). Vid en provyta i centrala Värmlands län, Blåbärskullen, har dock pH och ANC minskat på senare tid.

En stor del av skogsmarken i Värmlands län, förutom längst i nordost, tar emot ett nedfall av kväve som överstiger kritisk belastning av kväve för barrskog, 5 kg N per hektar och år. Det relativt höga kvävenedfallet har pågått under många decennier och kan ha påverkat artsammansättningen vad gäller markvegetationen i länets skogar. Kvävenedfallet har dock ännu inte gett upphov till något betydande läckage av nitrat till markvattnet i växande skog. Fortsatta mätningar efter en avverkning av en granskog vid Södra Averstad hösten 2016 kan ge svar på hur höga nitrathalterna i markvattnet kan bli efter betydande störningar av skogsmarken.

Prenumerera på våra nyhetsbrev