Tillståndet i skogsmiljön i Södermanlands län

I denna rapport redovisas resultaten från mätningar inom Krondroppsnätet i Södermanlands län från perioden oktober 2012 till september 2013, vilka relateras till tidigare års mätningar. Vidare redovisas andra aktiviteter med anknytning till Krondroppsnätet. Uppdaterade modellberäkningar visar att cirka 14 procent av länets sjöar anses vara försurade på grund av mänsklig verksamhet 2010. Mätningar inom länet visar att atmosfäriskt nedfall av svavel har minskat med 65-70 procent sedan 1997, vilket är ungefär i takt med Europas rapporterade utsläppsminskningar. Försurningen orsakas inte bara av försurande nedfall utan även av kvävenedfall samt skogsbruk. Svavelnedfall har en direkt försurande effekt medan kvävenedfall försurar först när skogsekosystemets förmåga att ta upp kväve överskrids, och det börjar läcka. Skogsbruket försurar genom bortförsel av buffringskapacitet vid skörd. Mätningarna i markvattnet vid ytorna i Södermanland visar att en återhämtning från försurning håller på att ske i länets skogar. Svavelhalterna minskar och ANC är oftast positiv. Framtida mätningar får utvisa om förbättringen fortskrider. Skogsbrukets försurande inverkan på skogsmarken är sannolikt betydande i länet och preliminära beräkningar visar att det sker ett överskridande av en kritisk gräns för uttag av s.k. baskatjoner med avverkningen från skogen, även om grenar och toppar inte tas ut. Även om det finns tecken på en svag förbättring i miljötillståndet så är övergödningen ett fortsatt allvarligt miljöproblem i länet. Kvävenedfallet har inte minskat och den kritiska belastningsgränsen för kvävenedfall till barrskog, 5 kg N/ha och år, har under lång tid över­skridits i Södermanlands län. I dagsläget är kvävenedfallet något under belastningsgränsen. Även om kvävenedfallet till skogsmarken i länet varit betydande genom åren, har det sannolikt ännu inte resulterat i något betydande läckage av nitrat till markvattnet eller avrinningen. Förhöjda nitrathalter i markvattnet kan dock ske vid störningar, såsom avverkning, stormskador, insektsangrepp etc. Aspekter kring skogsbrukets försurande inverkan, kvävegödsling av skogsmark, fördjupad utvärdering av miljömålet samt EU:s luftvårdspolitik diskuteras även i rapporten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev