Tillgängliga modellverktyg för beräkning av belastning, åtgärdseffekt och retention - kväve och fosfor. Slutrapport

Projektet har utvärderat avrinningsområdesmodeller för beräkning av kväve- och fosforbelastning, åtgärdseffekter och retention, utifrån av Naturvårdsverket definierade krav. Svenska såväl som utländska modeller har utvärderats. Dessutom har efter önskemål från Naturvårdsverket ett tillvägagångssätt för framtagning av underlag för åtgärdsprioritering tagits fram.

Prenumerera på våra nyhetsbrev