Tillfriskningsstudier i gruvindustriella recipienter

Kartering av metallhalterna bly, zink och koppar i olika trofinivåer (bottenfauna, plankton, fisk), vatten och sediment samt jämförande studier över förändringar i metallhalter med tiden, genomfördes vid Laisvallsgruvans recipienter 1989. Syftet med undersökningen var att beskriva miljösituationen i en gruvas recipienter efter vidtagna utsläppsbegränsande åtgärder, samt att ange lämpliga metoder för detta ändamål. Jämförelser mellan referens- och recipientsjöar visar på förhöjda halter av framför allt bly i gruvrecipienterna. Detta gäller främst sediment, men har också påvisats för fisk, bottenfauna och plankton. Skillnaderna mellan recipient- och referenssjö vad gäller metallerna koppar och zink, var inte lika markanta som för bly. En viss återhämtning i recipientsystemen kan påvisas relativt undersökningstillfällen, då metallhalterna både i fisk (muskel och lever) och bottenfauna har sjunkit något. Resultaten tyder på att sediment är en lämplig undersökningsparameter för belastningsstudier, eftersom de speglar en längre tids belastning. med olika dateringsmetoder kan en bättre precision vid bedömning av händelseförloppet i sjön erhållas. Vidare indikeras att halter i bottenfauna, plankton och fisk är lämpliga vid undersökning av biotillgänglighet av metaller.

Prenumerera på våra nyhetsbrev