Tillämpningar av klimatmål och Kyotoprotokollet - En allmän konsekvensanalys med branschexempel

Frågeställningarna kring klimatproblematiken är svåra och komplexa. Svårigheterna finns på alla nivåer från att bedöma hur allvarliga klimatförändringarna är till att ta fram fungerande system för reduktion av växthusgaser. Det finns många frågetecken kring de reduktionssystem som är aktuella idag. Trots att problematiken är svår både ur ett politiskt och ekonomiskt perspektiv så är det ändå viktigt att analysera de olika systemen noggrant och förutsättningslöst. Sammanfattningsvis kan sägas att tre huvudfrågor är av central betydelse vid en analys av olika reduktionssystem: * Hur stor skall reduktionen vara? * Var skall reduktionen ske? * Vem skall betala för reduktionen? Olika reduktionssystem och olika utformning av systemen ger olika svar på dessa frågor. Det har visats att det inte bara är handel med utsläppsrätter som leder till kostnadseffektivitet. Kostnadseffektivitet kan uppnås med många olika system. Det är snarare detaljutformningen av systemen som avgör slutresultatet. Den största skillnaden mellan de olika systemen ligger troligen i betalningsströmmarna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev