Teknik för rening av metallhaltiga gruvvatten. Litteraturstudie.

En sammanställning över metallinnehållet i delströmmar från 21 st sulfidiska icke-järnmalmsgruvor har genomförts. Zink och järn förekommer i de största mängderna.I övrigt förekommer Ag, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Pb, Se och W i varierande mängder. I en litteraturundersökning studerades tekniskt/ekonomiskt följande reningstekniker: sand- och klarningsmagasin, hydroxidfällning, sulfidfällning, omvänd osmos (RO), elektrolys, jonbyte och vätske-vätske-extraktion (VVX). I nuläget används sandmagasin och/eller kemisk fällning. Trots detta blir utsläppshalterna ibland höga. RO, VVX och jonbyte provas i laboratorie och pilotskala. Tekniska svårigheter rapporteras. Elektrolys kräver med kommersiell teknik en uppkoncentrerad ström. De ekonomiska beräkningarna uppvisar en stor spridning. Detta beror dels på att beräkningarna gjorts utifrån laboratorieförsök dels på att gruvvattnen skiljer sig markant vad det gäller pH och metallinnehåll. I rapporten förordas att laboratorieförsök utförs med järnsulfidfällning. FeS-fällning innebär att H2S bildningen kontrolleras och att man förhoppningsvis erhåller ett slam av god kvalitet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev