Tankern Sefir's förlisning vid Öland våren 1981.

Tankfartyget 'Sefir' sjönk ca 6' O Ölands södra udde den 19 februari 1981. Fartyget var lastat med ca 760 ton eldningsolja och dieselolja, av vilken ca hälften läckt ut under de följande 6 veckorna. Oljeutsläppets effekter på ekosystemet undersöktes och vissa laboratorieexperiment med oljan från fartyget genomfördes. Oljeutsläppet förorsakade akuta skador i det grunda kustnära ekosystemet vid Ölands sydostkust. Faunan, främst bestående av borstmaskar och kräftdjur, slogs ut i det närmaste totalt utefter en ca 10 km lång sträcka. I det fria vattnet iakttogs oljeföroreningen i form av droppar i och på zooplankton. Tio-femtio procent av zooplanktonorganismerna var döda vid samtliga undersökta stationer. Analys av vävnaderna från filtrerade organismer från de djupare bottnarna i området uppvisade förhöjda oljehalter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev