Systemet Hållbara Byggnader: Bedömningsgrunder för innemiljön

I föreliggande rapport har krav på byggnaders innemiljö sammanställts som kan användas som funktionskrav eller för att klassa byggnader. Bara sådana komfortrelaterade innemiljöaspekter som har en sådan status att de kan anses vara allmänt accepterade ingår och benämns här innemiljökomfort. Systemet Hållbara Byggnader hanterar utöver innemiljökomfort även energianvändning och miljöpåverkan. Målet med rapporten är att komplettera systemet Hållbara Byggnader med krav på innemiljökomfort, och därigenom täcka in alla miljöaspekter inklusive ohälsa som kan kopplas till mänsklig hälsa. Ohälsa ingår som en del av miljöpåverkan och är en aspekt som man vill minska, medan innemiljökomfort är en aspekt som man försöker förbättra. Visionen är därmed att systemet Hållbara Byggnader på ett heltäckande sätt hanterar de mest betydelsefulla aspekterna som kan relateras till begreppet hållbara byggnader. Innemiljökomfort hanteras med egenskapskrav samt påverkanskrav. Egenskapskrav är sådana (mätbara) egenskaper som kan bestämmas i en befintlig byggnad eller vid projektering. Påverkanskrav för innemiljökomfort baseras på brukarens upplevelse och självskattning och hanteras med hjälp av enkäter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev