Systematiskt arbetsmiljöarbete i småföretag - vad kan externa aktörer som regionala skyddsombud och företagshälsovård göra för att få SAM att fungera?

Externa aktörer har stor betydelse för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i småföretag. De externa aktörer som når ut till flest företag är regionala skyddsombud, företagshälsor och arbetsmiljöinspektörer. Sedan början av 90-talet stödjer de externa aktörerna småföretag i deras arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Detta är en uppgift som kräver andra metoder och kunskaper än att bistå med råd om den fysiska arbetsmiljön, vilket tidigare varit huvuduppgiften för många av dem. Ett utvecklingsarbete har drivits under en två-årsperiod tillsammans med en arbetsgrupp bestående av externa aktörer från Uppland. Fokus har legat på aktörernas möte med småföretagen och de metoder som används. Avsikten har varit att utveckla de arbetsmetoder som används, så att externa aktörer i större utsträckning kan komplettera sina metoder med ett konsultativt arbetssätt. Ett sådant arbetssätt har fördelarna att det ger en starkare motivation och lyfter fram företagets drivkrafter. De största nackdelarna är att det kräver utbildning av de externa aktörerna och att det kan vara mer tidskrävande för den externa aktören. Genom projektet har de flesta deltagande externa aktörer kompletterat och utvecklat sina arbetsmetoder. Andra positiva effekter är de kontakter som knutits mellan deltagarna i arbetsgruppen och det kunskaps- och erfarenhetsutbyte det lett till. Noterbart är att relationerna till besökta företag förbättrades och de som tidigare haft 'problemföretag', upplevde inte längre att de hade några problemföretag.

Prenumerera på våra nyhetsbrev